Opleidingen worden geladen...

Privacy

Privacy

Deze versie van ons Privacybeleid gaat van kracht op 25 mei 2018.

 

 

INTEC BRUSSEL  PRIVACYVERKLARING

 

INTEC BRUSSEL verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die zich inschrijven via de website van INTEC BRUSSEL of via een onlineplatform van onze partners, VDAB, Actiris, Cevora en Evoliris.

 

INTEC BRUSSEL  verwerkt eveneens de gegevens van personen die zich aanmelden en inschrijven aan het onthaal op het Rouppeplein 16 te 1000 Brussel.

 

INTEC BRUSSEL verwerkt eveneens gegevens van personen (cursisten) tijdens het volgen van een opleiding (bijvoorbeeld tijdens het maken van een cv).

 

In deze Privacy Policy informeren wij u graag over welke gegevens wij

verwerken en waarom. INTEC BRUSSEL vzw (ondernemingsnummer 0475.319.893) is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn.

 

U kunt aanvullende informatie vinden over het gebruik van Cookies in onze Cookieverklaring die u online kunt vinden op onze website www.intecbrussel.be

 

 

 1. Wat voor soort informatie gebruikt INTEC BRUSSEL?

Er zijn twee categorieën van informatie die we verzamelen en/of naar vragen.

 

 • 1 Informatie die u ons geeft
  • We verwerken gegevens die we van u ontvangen.
  • Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een infosessie of opleiding .
  • Of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een vraag stelt langs elektronische weg naar info@intecbrussel.be of wanneer u naar ons telefoneert.
  • Of informatie die u ons geeft tijdens het volgen van een opleiding.
 • 2 Informatie die wij verzamelen
  • Wanneer u van ons Online Platform gebruikmaakt, verzamelen we informatie over uw activiteiten, zoals uw klikgedrag en informatie over uw apparaat om u de best mogelijke service te bieden.

 

 

Profiel informatie bij inschrijving online:

Om het mogelijk te maken voor ons om u in te schrijven voor een infosessie of opleiding, zullen wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer of GSM nummer en postcode.

Deze informatie hebben wij nodig om contact met u op te nemen om uw inschrijving te bevestigen.

 

 

Profiel informatie bij inschrijving aan het onthaal:

Om het mogelijk te maken voor ons om u in te schrijven voor een infosessie of opleiding, zullen wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Deze informatie hebben wij nodig om u voor een infosessie of opleiding te kunnen inschrijven.

Profiel informatie bij mailverkeer naar info@intecbrussel.be:

Wij verzamelen uw mailadres of het mailadres van de afzender en eventuele gegevens die de afzender in zijn mailberichten meegeeft.

Deze informatie hebben wij nodig om u te kunnen antwoorden.

 

Profiel informatie bij telefonisch contact:

Er worden geen gegevens gevraagd indien u informatie vraagt over onze werking en/of opleiding. Vraagt u ons om infomateriaal toe te sturen dan worden uw gegevens zoals naam, voornaam, adres en mailadres gevraagd.

Deze informatie hebben wij nodig om aan uw vraag te kunnen voldoen.

 

Profiel informatie bij inschrijving voor onze nieuwsbrief:

Wij verzamelen uw mailadres.

Deze informatie hebben wij nodig om u onze nieuwsbrief te bezorgen.

 

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u van ons Online Platform gebruikmaakt, verzamelen we informatie over uw activiteiten, zoals uw klikgedrag en informatie over uw apparaat om u de best mogelijke service te bieden.

 

 

We houden interesseprofielen, kenmerken van gebruikers en uw locatie bij, zodat we weten wat voor soort gebruiker u bent.

Dergelijke informatie stelt ons in staat om te ontdekken wat u interesseert en om onze informatie op onze website te optimaliseren volgens het surfgedrag van de gebruiker.

 

We verzamelen automatisch bepaalde informatie die door uw internetbrowser

wordt verzonden wanneer u van onze online platformen gebruikmaakt, zelfs als u zich niet inschrijft. Deze informatie omvat onder andere: details over de manier waarop

u van ons Platform gebruik maakt (inclusief links voor toepassingen van derden), IP-adres,

bezoektijden, hardware- en software-informatie en informatie over het apparaat dat u heeft

gebruikt.

 

We gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die door uw computer worden

verzonden telkens wanneer u ons Online Platform bezoekt).  Deze technieken stellen ons onder andere in staat om de indeling en informatie op onze website te optimaliseren. Meer

informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken vindt u in onze Cookieverklaring .

 

 

 

 1. Voor welke doeleinden gebruikt INTEC BRUSSEL de informatie?

Hieronder kunt u lezen voor welke doeleinden INTEC BRUSSEL deze informatie gebruikt.

 

Wij gebruiken uw gegevens ten eerste om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te

voldoen, om aan de contractuele verplichtingen jegens de subsidiërende overheid, via hun vertegenwoordigers zoals VDAB en Actiris te voldoen, om aan de contractuele verplichtingen jegens partners zoals Cevora, VGC en ESF te voldoen en om ervoor te zorgen dat onze diensten op de best mogelijke manier aan u worden aangeboden.

 1. In dit verband gebruiken we uw gegevens om:

 

 • u in staat te stellen om van ons Online Platform gebruik te maken.
 • het Online Platform in een formaat te tonen dat overeenkomt met uw internetbrowser.
 • onze interne administratie op orde te houden.
 • u extra informatie door te geven over onze infosessies, testdagen, selectievoorwaarden, opleidingen en evenementen.
 • contact te houden via e-mail, telefoon of sms (of een andere directe berichtenservice) of voor het beantwoorden van uw vragen.
 • u uit te nodigen feedback te geven over onze werking.
 • statistische informatie op te stellen die we gebruiken voor doelgroep- en marktanalyses en voor het verbeteren van de navigatie op ons Online Platform.

 

 1. We kunnen uw gegevens ook verwerken en opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens voor het:

 

 • registreren van uw aanvraag voor het bijwonen van een infosessie en het volgen van een opleiding.
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het bijhouden van gegevens en het naleven van regels in het kader van uitbetalingen van subsidies, vervoerskosten en uitkeringen door de subsidiërende overheden.
 • handhaven van onze Missie & Visie en ander beleidslijnen.

 

 

 

 

 1. Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?

Na de bevestiging voor het volgen van een opleiding.

 

Wanneer u na het volgen van een infosessie kenbaar maakt een bepaalde opleiding te willen volgen, worden uw gegevens overgemaakt aan de subsidiërende overheid zoals VDAB, Actiris, VGC, ESF of Cevora.

 

Deze gegevens worden in hun databanken opgeslagen. Het opslaan, de verwerking en het eventuele doorgeven van uw gegevens door deze instanties aan derden kunt u nalezen in hun respectievelijke Privacyverklaringen op hun website:

 

www.vdab.be

www.actiris.be

www.vgc.be

www.esf.be

www.cevora.be

 

INTEC BRUSSEL dient deze gegevens door te geven in het kader van wettelijke bepalingen en overeenkomsten door middel van openbare aanbestedingen of subsidieovereenkomsten.

Derden hebben, net zoals INTEC BRUSSEL,  de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken zoals omschreven in hun Privacyverklaring.

 

 

 

Derden aan wie wij uw gegevens verstrekken bevinden zich binnen de Europese Economische Ruimte maar zij kunnen servers gebruiken die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Het beschermingsniveau kan in die landen lager zijn dan in de Europese Economische Ruimte. In

dergelijke gevallen wordt de bescherming van uw gegevens, vereist door de toepasselijke wetgeving, omschreven in hun Privacyverklaring op hun websites.

 

Waar nodig zal INTEC BRUSSEL ervoor zorgen dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht van uw gegevens en dat een adequate bescherming van uw gegevens wordt geboden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door standaardovereenkomsten te gebruiken die zijn goedgekeurd door relevante autoriteiten en door het gebruik te vereisen van andere geschikte technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen.

 

U kunt op onze website knoppen vinden van sociale media. Wanneer u hierop klikt, kan het relevante medium deze activiteit registreren om uw ervaring op het sociale platform te verbeteren.

 

We kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan derden:

 • als wij ons daartoe verplicht voelen, bijvoorbeeld in geval van geschillen of klachten.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen.
 • om samen te werken met autoriteiten zoals de RVA, OCMW, politie of belastingautoriteiten.
 • om de Algemene Voorwaarden van INTEC BRUSSEL te handhaven.

 

 

 

 

 1. Hoe beveiligen we uw informatie en hoe lang bewaren we de informatie?

We nemen beveiliging van uw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische

beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.

 

Naast de beveiligingsmaatregelen aan onze kant, zoals een zelfstandige databank die niet verbonden is met internet of een extern netwerk, kunnen uw gegevens ook niet automatisch gedeeld worden. Binnen INTEC BRUSSEL hebben alleen de medewerkers die uit hoofde van hun functie belast zijn met het verwerken van gegevens, toegang tot onze databank.

 

Bij het doorgeven van gegevens aan de subsidiërende overheden is er geen automatisch link tussen onze databank en deze van de overheid of derden organisatie. Alleen de gegevens, vereist door de wettelijke bepalingen voor het volgen van een opleiding, worden ingegeven in hun databanken. Er is geen automatische link tussen onze databank en de databanken van derden.

 

Onze databank is nooit rechtstreeks van buitenaf raadpleegbaar.

 

We bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn

verzameld of zullen gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist is volgens de wet.

Na de betreffende periode wordt alle  informatie verwijderd.

 

 

 

 1. Hoe kunt u uw informatie beheren?

Vanaf uw inschrijving tot het eventueel beëindigen van een opleiding, wordt bij elke vraag naar gegevens uw goedkeuring gevraagd. Indien bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van informatie en voor het volgen van een opleiding, garandeert INTEC BRUSSEL volledige privacy.

Indien u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens  wenst in te kijken, kunt u deze vraag per mail richten naar privacy@intecbrussel.be . Binnen de 4 werkdagen krijgt u antwoord met de datum voor een afspraak  waarop u deze gegevens in onze databank kunt raadplegen.

 

 

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u ons vragen u een overzicht te

verstrekken.

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt dit doen door een

e-mail te sturen naar privacy@intecbrussel.be . Geef in het onderwerp aan om welke gegevens het gaat.

Houd er rekening mee dat INTEC BRUSSEL u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bepalen, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs. Bovendien willen we u laten weten dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan de nationale wet- of regelgeving, om eventuele geschillen op te lossen en om onze Algemene Voorwaarden te handhaven. 

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor bepaald gebruik van uw gegevens door ons,

bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrief, kunt u eenvoudig uw toestemming intrekken. U kunt dit doen via de knop “uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief.

 

 

 

 1. Wat moet u doen in het geval van privacyschending?

Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de

hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar privacy@inbrussel.be.

Dit stelt ons in staat om de situatie zo snel mogelijk te onderzoeken. U kunt ook een klacht indienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit.

 

 

 1. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

INTEC BRUSSEL is te allen tijde gerechtigd dit Privacybeleid te wijzigen of aan te vullen door een gewijzigd Privacybeleid op het Online Platform te publiceren. Het meest actuele Privacybeleid is te vinden op het Online Platform  www.intecbrussel.be  en aan het onthaal Rouppeplein 16 te 1000 Brussel. U kunt eveneens een mail sturen naar privacy@intecbrussel.be met de vraag om u een elektronische versie op te sturen.

Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze

beïnvloedt, zullen wij uw dit onmiddellijk aanpassen en publiceren op www.intecbrussel.be

 

 

 1. Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de

volgende contactgegevens:

INTEC BRUSSEL vzw

Rouppeplein 16

1000 Brussel

België

privacy@intecbrussel.be

T - +32 2 411 29 07

 

 

 

Volg ons de klok rond

Schrijf je in voor een opleiding en start nu je eigen verhaal!